• Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.dragonpraktik.cz.

1.2  Internetový obchod provozuje DRAGON PRAKTIK s.r.o., Nádražní 2635/101 , 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 03384535, DIČ: CZ03384535, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59919 (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.3   Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

1.4   Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které prodávajícímu zašlou prostřednictvím internetového obchodu svou objednávku.

1.4  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dragonpraktik.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.2  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.3  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.5  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.6  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.dragonpraktik.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.7  Prodávající potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou emailovou adresu nebo telefonicky na jím uvedený kontakt.

2.8  Bezprostředně po doručení úplné objednávky je prodávající povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, prodávající zákazníka na tuto skutečnost upozorní a dohodne alternativní postup.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1  Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.

3.2  Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.

3.3  V kupní ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

3.4  Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách Internetového obchodu. V případě, že došlo ke změněně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách Internetového obchodu, je prodávající povinen zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z Internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odmítnout a objednávku stornovat. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší, než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

3.5  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto výjimečných případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V  případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

3.6  Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:

a) dobírka – při převzetí zásilky přepravní službou. 

b) bankovním převodem – na základě zálohové faktury, v tomto případě při odeslání objednávky vyberte „platba předem“. Na Váš e-mail bude následně zaslána zálohová faktura v pracovní dny od 8:00 – 16:00 hodin. Jakmile se platba projeví na našem účtu (předpoklad 1-2 pracovní dny), bude Vám zasláno zboží včetně daňového dokladu.

4. Pokyny pro dodání zboží

4.1  Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 10:00 hodin budou expedovány ještě týž den přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.

4.2  Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne po 10:00 hodině a dále objednávky přijaté mimo pracovní dny budou expedovány přepravci následující pracovní den (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den.

4.3  Dodávka se provádí v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:

Osobní odběr:
Zboží je možné vyzvednou vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 773 113 773.
Na adrese: DRAGON PRAKTIK s.r.o. (areál firmy THERM) Pavlovova 1351/44, 700 30, Ostrava - Zábřeh.
Osobní odběr je zdarma. OSOBNÍ ODBĚR DOČASNĚ ZRUŠEN!

Služba PPL:
a) Dobírkou - doprava PPL do 50 kg  -  135,- Kč s DPH
b) Bankovním převodem - doprava PPL do 50 kg - 115,- Kč s DPH
c) Individuální cena dopravy PPL, která Vám  bude sdělena mailem nebo telefonicky (v případě nadrozměrných zásilek) - DOČASNĚ ZRUŠEN!

Společnost PPL (dále také jako „zásilková služba“) doručí zásilky do 1-2 pracovních dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání a to buď telefonicky nebo SMS zprávou a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není li adresát zastižen.

4.4  Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

4.5  Prodávající vystaví zákazníkovi  zjednodušený daňový doklad, který bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

5.1  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.2  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky případně čísla daňového dokladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího a to na info@dragonpraktik.cz.

5.3  V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4  Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

5.5  V případě že v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno, není již možné odstoupení od kupní smlouvy.

5.6  Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.7  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.8  Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno Vaše IČ.

5.9  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a to v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

5.10 Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.dragonpraktik.cz.

6. Reklamace a záruční doba

6.1  Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zejména ust. § 2165 občanského zákoníku.

6.2  Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškozenost obalu a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce (PPL  nebo jiný přepravce) pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

6.3  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či výměnou vadné části věci. Není-li taková oprava či výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4  Kupující spotřebitel má nárok na 2 letou záruční dobu na nákup zboží, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1 letou záruční dobu na nákup zboží na www.dragonpraktik.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

6.5  Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

6.6  Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u prodávajícího, např. předložit prodejní doklad (fakturu).

6.7  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.

6.8  Zboží na reklamaci posílejte pokud možno v původním obalu s přesným popisem závad. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

7.2  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

7.3  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.4  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.5  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dragonpraktik.cz.

7.7  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

8.3  Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

8.4  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: DRAGON PRAKTIK s.r.o. (areál firmy THERM) Pavlovova 1351/44, 700 30, Ostrava - Zábřeh
adresa elektronické pošty: info@dragonpraktik.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2014. 

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0.00 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík